Algemene Voorwaarden Personal Care Brands BV

 

Personal Care Brands is eigenaar van BodyGliss, Gentl Care en aanverwante merken. De beschreven voorwaarden zijn van toepassing op alle merken onder Personal Care Brands BV.

 

Al de prijzen op de website bodygliss.nl en aanverwanten zijn inclusief B.T.W. en staan gespecificeerd op de orderbevestiging die je van ons ontvangt. Bestellingen worden binnen enkele minuten per e-mail door het systeem bevestigd. De bestelde artikelen worden binnen enkele werkdagen geleverd, nadat het verschuldigde bedrag is voldaan. Als het aangeschafte artikel een fabricage fout heeft of defect is, kan je deze binnen twee weken (14 dagen) retour sturen, mits het product niet gebruikt is en de verpakking in alle redelijkheid onbeschadigd is. Ook kan het artikel zonder opgave van reden worden geretourneerd binnen 14 dagen (Wettelijke ‘bedenktijd’ ook wel ‘afkoelperiode’ genoemd). Wel dien je vooraf contact op te nemen met info@bodygliss.nl zodat wij je schriftelijk toestemming voor het retour zenden kunnen verlenen. Wij betalen, na onze toestemming, het volledige bedrag (exclusief verzendkosten) aan je terug of, indien je dit wenst, vervangen dit. Bij het retour sturen dien je wel het pakketje voldoende te frankeren!

 

Uitzondering hierop zijn de artikelen welke voor inwendig gebruik bedoeld zijn, zoals vibrators. Dit uit hygiënisch oogpunt.

 

Door het aanvragen van een proef sachet, of het plaatsen van een order, ga je akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, kan je jezelf eenvoudig uitschrijven via de hyperlink onderaan de nieuwsbrief. Je ontvangt van ons dan geen mailingen meer op dit adres met leuke aanbiedingen.

 

Indien je zelf niet in de gelegenheid bent de bestelling te accepteren of de bezorger kan na diverse pogingen het bestelde artikel nog niet afleveren of je haalt dit niet op bij het depot en deze wordt aan ons retour gestuurd, dan brengen wij je bij een 2e verzendverzoek de extra verzendkosten in rekening. Dit kost ons dan namelijk 3 x ‘behandling-, verzeker- en verzendkosten’. (Naar je toe, terug naar ons en nogmaals naar jou.)

 

Bij artikelen die niet voorradig zijn (‘Normaal gesproken’ staan die niet meer in de webwinkel en kan je deze niet bestellen.) hoor je binnen drie á vier werkdagen op welke termijn het artikel dan wel geleverd kan worden. Als die leveringstermijn, van niet voorradige artikelen, te lang duurt naar je zin, of de 30 dagen overschrijdt, kan je de bestelling zonder meer annuleren.

 

Als je klachten hebt omtrent de door ons geleverde goederen, of over de bestel – en afhandeling procedure, stuur dan een e-mail naar info@bodygliss.nl. Binnen drie werkdagen sturen wij je een voorstel ter afhandeling van je klacht. Als dit voorstel niet tot tevredenheid is, zullen wij instemmen met bemiddeling door een externe, onafhankelijke, geschillencommissie. (Consumentenbond of Ombudsman) . ‘Personal Care Brands BV’ en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aangesloten bij een externe geschillen commissie of – organisatie ter afhandeling van klachten.

 

VERDERE VOORWAARDEN van Personal Care Brands BV, hierna te noemen: PCB 

 

1. Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie PCB producten levert, dan wel met wie PCB een overeenkomst aangaat of met wie PCB in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen PCB en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door PCB uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod en aanvaarding/opgaven en aanduidingen 

3.1 Een aanbieding (of prijsopgave) van PCB bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra PCB een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien PCB op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever PCB daarvoor te betalen conform de dan bij PCB geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van PCB aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig PCB’s aanbod.

3.3 Alle opgaven door PCB zijn met zorg gedaan maar PCB kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van PCB of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.

4. Prijzen 

4.1 Alle prijzen van PCB zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van PCB van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen, heffingen of belastingen, kan PCB doorberekenen aan opdrachtgever.

5. Betaling 

5.1 Betaling door opdrachtgever dient bij plaatsing van de order direct te geschieden. Indien het een order betreft van een detaillist of groothandel dan dient de betaling binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum aan PCB plaats te vinden. Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd tot verrekening of compensatie.

5.2 Bij betalingsverzuim en/of gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is PCB gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat hij genoegzame zekerheid stelt.

5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij PCB alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door PCB, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Leveringstermijn 

6.1 De door PCB opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst/order voor PCB geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan PCB verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door PCB zo veel mogelijk in acht worden genomen.

6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door PCB. Indien opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst door PCB, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

7. Overmacht 

7.1 Indien PCB door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2 Onder overmacht van PCB wordt verstaan elke van de wil van PCB onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van PCB kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door toeleveranciers, en/of andere hulppersonen die door of namens PCB zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 De door PCB geleverde zaken blijven eigendom van PCB tot aan de algehele voldoening door de opdrachtgever van de vorderingen van PCB uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten alsmede de vorderingen op opdrachtgever wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

8.2 Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van PCB is het opdrachtgever niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven.

9. Intellectuele eigendom 

9.1 PCB verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. PCB kan opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

9.2 Indien PCB producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van PCB afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever PCB ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.

9.3 Opdrachtgever garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van PCB, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

10. Gebrekenregeling 

10.1 Gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, schriftelijk aan PCB te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op herstel als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens PCB niet correct en geheel is nagekomen.

10.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft PCB de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomene alsnog (nieuw) te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is PCB gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.

10.3 Indien het gebrek is te wijten aan fouten van derden, is PCB nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop PCB ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 Iedere aansprakelijkheid van PCB is beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekering ter zake wordt uitgekeerd.

11.2 De aansprakelijkheid van PCB jegens opdrachtgever is in ieder geval -uit welke hoofden dan ook- per gebeurtenis, waarbij een samen-hangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur (exclusief B.T.W.) met een maximum van € 5.000,–.

11.3 De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van PCB. Opdrachtgever zal PCB vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofden dan ook, ter zake vergoeding van schade.

12. Ontbinding 

12.1 PCB is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden -naast de gevallen genoemd in de wet- indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of zijn onderneming staakt.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.